לצורך שיפור הממשק, המערכת מושבתת עד הודעה חדשה.
נחזור לאויר בקרוב!

הינך עומד לרכוש ביטוח לכלי השיט

שים לב, עליך למלא פרטים מדוייקים ונכונים.מענה לא מדויק או לא נכון עלול לפגוע בכסוי הביטוחי.

כמו כן, בסיום התהליך תדרש להקליד מספר כרטיס אשראי לבדיקת מסגרת. לידיעתך, הבדיקה בודקת מסגרת בלבד ולא מתבצע חיוב או שמירת נתוני האשראי בשום שלב. חיוב כרטיס האשראי יבוצע רק לאחר אישור ההצעה על ידי קדר סוכנות לביטוח בע"מ או מי מטעמה.

שלב ראשון
נא בחר סוג כלי השיט

צר לנו, אך עקב התשובות לשאלות לעיל לא ניתן להשלים את התהליך.

על מנת להשלים הפעולה יש לצור קשר טלפוני עם משרדנו בטלפו 03-6950950

ניתן גם ללחוץ כאן ופרטיך ישלחו למשרדנו בדוא"ל ואנו ניצור קשר בהקדם.

פרטים אישיים של המועמד לביטוח

לכתובת זו תשלח תעודת הביטוח מפלסטיק אותה יש לשמור בכלי השיט אנא ודא כי הכתובת תקינה
הרחבות ביטוח
סיכום פוליסת ביטוח

אני , בעל מספר ת.ז. , מכתובת , בעליו של כלי השיט שמספרה: , מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי נכונים, תואמים את צרכי ומבקש מאיילון חברה לביטוח להנפיק לי כסוי:

 1. נרכש ביטוח צד ג בגבול אחריות 100,000 דולר:
 2. הגדלת גבול האחריות ל250,000 דולר: פרמיה לתשלום.
 3. הרחבה לספורט ימי: פרמיה לתשלום.
 4. נבחר ביטוח תאונות אישיות: פרמיה לתשלום
 5. סה"כ פרמיה לתשלום: דולר ארה"ב לפי שער הדולר היציג באותו היום
 • אני הח"מ מצהיר בזאת שכלי השיט המבוטח חייב להיות כשיר לשיט ע"פ התקנות הבן לאומיות והדינים החלים.
 • טופס הצעה זה נחתם והוגש בידיעה, שאם תתקבל ההצעה ע"י חברת הביטוח – תוציא זו פוליסה בתנאי המקובלים עליה לסוג הביטוח המבוקש, ואני מתחייב בזה לשלם את דמי הביטוח שיוצאו לפי הפוליסה.
 • אני/ו מאשר/ים שנודיע למבטח על כל שינוי בפרט מהותי המפורט בטופס זה אשר ביחס אליו ניתנו תשובותינו.
 • הריני מסכים שהצהרה זו, כולל הפרטים והתשובות שניתנו לעיל בטופס זה יחייבו אותי וישמשו יסוד לחוזה הביטוח המוצע בזה (זאת שנחתם על ידי ובין אם לאו).
 • הנני/ו מצהיר/ים בזאת כי לא ידוע לי/לנו על כל מקרה העלול להוות עילה לתביעה בגין ביטוח זה.
 • אנו מצהירים כי המידע הכלול במסמך זה ניתן מרצוננו ובהסכמתנו. ידוע לנו שמטרת מסירת המידע הינה להפקת פוליסת ביטוח וטיפול בכל העניינים הנובעים מהפוליסה, והקשורים בה.
תעודות ותצלומים

על מנת לסיים את התהליך: אנא שלח לנו את המסמכים הבאים, ניתן לצלמם בטלפון ולהעלותם מידיית.

בדיקת מסגרת