אנא קרא בעיון את הכללים והתנאים החלים על שימושך באתר (להלן:"התקנון") וודא שאתה מבין אותם לפני השימוש בו. לידיעתך באופן גלישתך באתר אתה מביע את אישורך והסכמך לתקנון לתנאיו ולהגבלותיו. התקנון מהווה את הבסיס להתקשרות בינך לבין " קדר סוכנות לביטוח בע"מ ח.פ. 51-225970-6" (להלן: "החברה").

החברה הינה בעלת אתר האינטרנט אשר המצוי בכתובת האינטרנט www.kaddar.com (להלן: "האתר"). השימוש באתר הינו לצורך רכישת ביטוחים שונים. כל זאת על פי התפריט שמצוי באתר. בכל מקום בו   תצוין המילה אתר, הכוונה היא לאתר, בעליו, מפעיליו, נושאי המשרה, עובדיו, שלוחיו, נציגיו.  באם אינך מסכים לתקנון, עליך לעזוב את האתר באופן מידי. אם תמשיך להשתמש באתר או אם תזמין מוצרים, האתר יראה זאת כהסכמתך לתנאי התקנון וקבלתם. 

יצוין כי התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים כאחד.

הכותרות בתקנון זה נעשו לשם הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן או לייחס להן כל פרשנות שהיא.

 1. שימוש ומילוי פרטים

המוצרים והשירותים המופיעים באתר זה, מיועדים לתושבי ישראל בלבד. ידוע לך, כי לשם ביצוע הזמנה באתר עליך למלא מספר פרטים, הכוללים בין היתר שם פרטי ומשפחה, מס' טלפון , כתובת וכיוצב' (תלוי בסוג הביטוח שתבחר) . חל איסור למסור מידע שגוי ומשכך הנך נדרש בזאת לספק מידע אמיתי ומדויק כפי שתידרש במהלך תהליך ההזמנה ולעדכן פרטים אלו באתר באם יחול שינוי כלשהו וככל שיידרש. עליך לאמת באופן עצמאי את דיוק הנתונים והיקף המידע שבאתר ומשכך במידה ולא תפעל כך, ו/או תמסור מידע לא נכון ו/או שגוי ו/או לא מלא, אתה תישא בכל הסיכונים, העלויות הקשורות והחבות ותהיה אחראי לשימושך בשירות שניתן באתר על בסיס הנתונים שתמסור. יובהר כי  האתר יוכל לגרוע או להוסיף מהפרטים הנדרשים וזאת ע"פ שיקול דעתו הבלעדית ובכפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטיים אשר יתפרסמו מעת לעת, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ביחס לזאת כנגד האתר. חל איסור להתחזות לאחר ובביצוע הזמנתך באתר אתה מאשר כי ידוע לך שמילוי פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע"פ החוק ומי שיפעל בניגוד לחוק (להלן: "המפר") עומדת לאתר הזכות לנקוט בכל צעד משפטי כנגד המפר, לרבות פנייה לערכאות ודרישה לפיצוי בגין נזקים שיגרמו לאתר ו/או עקב שיבוש בפעילות האתר ו/או כל נזק מכל סוג שהוא בין ישיר ובין עקיף. 

בגלישתך באתר, ייתכן שתינתן לך האפשרות לסמן "וי" בתיבה מסוימת. אתה מסכים כי על ידי סימון התיבה, אתה מסכים להיות מחויב על פי התנאים וההגבלות המופיעות בה.

 

 1. ביצוע הזמנות באתר

 

תוכל לרכוש באתר מוצרי ביטוח שונים כגון:ביטוח לכלי שיט (יודגש כי ביטוח כלי שיט שונה מביטוח רגיל ודורש מומחיות ומבוסס על הכרות עם הים לרבות כלי השיט). כמו כן תוכל למצוא באתר ביטוח נסיעות לחו"ל, רכב, דירה, עסק וכיוצב', כאשר בחלק מן הביטוחים הנך נדרש להשאיר פרטים באתר ונציג החברה ישוב אליך לצורך השלמת תהליך רכישת הפוליסה. תהליך ביצוע ההזמנה באתר הוא קל וייעשה ע"י בחירת האפשרות הרצויה לך באתר (להלן: "המוצר" או "הפוליסה") אותו אתה מבקש לרכוש, ולחיצה על לחצן הפוליסה המבוקשת. לאחריו תועבר אל עמוד בו תידרש למלא את פרטי העסקה אותה אתה עומד לבצע  תוכל לחזור ולאחר מכן תוכל לשוב ולהמשיך לגלוש באתר.  יודגש כי התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. ביצוע הזמנה באתר על ידך (להלן: "ביצוע" או "הזמנה")  לא תחשב כהזמנה שהושלמה אלא רק לאחר אישור חברת האשראי, חברת הביטוח, ובכפוף לתנאי הפוליסה אותם תוכל לקרוא בכתובת https://www.kaddar.com /וע"פ המצאות המוצר במלאי האתר ייחשב הדבר כקנייה (להלן: "קנייה"). עם השלמת תהליך הקנייה, תחויב בתשלום עבורה. יובהר כי באם המוצר אינו קיים / חסר במלאי, לא תחשב ההזמנה כקנייה, ולא תחויב בגין פעולה זו, ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר. במידה ותהליך ההזמנה לא הסתיים, הנתונים שהקלדת לא יישמרו ולא יועברו לטיפול האתר. 

מומלץ לעיין בהמלצות, נקודות ובדגשים המצויים באתר בהתאם לפוליסה הרלוונטית, אך אין להסתמך עליהם בלבד, כאמור.

באם לא תמלא את שדות החובה המופיעים באתר, לא ניתן יהיה להשלים את תהליך הקנייה.  בסיום הקנייה, ולאחר שנבדקה, תשלח הפוליסה לכתובת הדואר האלקטרוני שלך שהזנת במהלך הביצוע. ידוע לך כי באמצעות אישור התקנון אתה נותן לאתר את אישורך והסכמתך לשלוח אליך דיוורים לרבות הודעות קידום מכירות ותכנים בעלי אופי פרסומי. יחד עם זאת, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולבקש להסירך מרשימת הדיוור של האתר באמצעות משלוח בקשת הסרה לכתובת kaddar@kaddar.com.  

המחירים המופיעים באתר הינם סופיים וכוללים מע"מ.  

לאתר תהא הזכות לבטל עסקה או לסרב לביצוע של מכירה כלשהי באתר ללא כל סיבה ו/או נימוק לרבות אך לא רק אם נפלה טעות אנוש או טעות במחיר המוצג באתר או בתיאור המוצר ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה בנוגע לכך. 

 

 1. תשלומים ומדיניות ביטולים

האתר אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 18. משכך, הנך מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה בן 18 לכל הפחות, ומסוגל להבין ולהסכים לתנאים, לחובות, להצהרות, למצגים ולהתחייבויות המפורטים בתנאי תקנון זה, ומחזיק בידך אמצעי תשלום כדין וברשותך כתובת דואר אלקטרוני.  הנך מתחייב לעמוד בכל החוקים והתקנות כנדרש ומסכים לעשות שימוש אך ורק על פיהם. הנך מתחייב לא להפר כל זכות חוקית בין של האתר ובין של צד ג' כלשהו. עבור כל קניה שתבצע באתר, תונפק פוליסת ביטוח כדין ותשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שלך בהתאם לפרטים שתמסור. באם מסרת פרטים שגויים, מכל סיבה שהיא, או עקב בעיה טכנית כלשהי לא תקבל את החשבונית ו/או את פוליסת הביטוח, לא תהיה לך כל טענה כלפי האתר. החובה מוטלת עליך לבדוק את הנפקת הפוליסה הרלוונטית ע"פ בחירתך. לאתר הזכות לבקש ממך להציג מסמך מזהה כלשהו על מנת לוודא את אמיתות פרטיך. 

 

 

למרות האמור, לאחר אישור ההזמנה תוכל לבטל את הפוליסה ו/או כל שירות אחר שנרכשו על ידך בהתאם לכללי הפוליסה הספציפית שרכשת ובכפוף לכל הוראות דין.

 

 1. הנפקת הפוליסה:

לאחר ביצוע הזמנתך באתר, ואישור העסקה ע"י החברה ובכפוף לכל, כאמור, יישלחו אל הדואר האלקטרוני שלך, אישור בדבר ביצוע העסקה והעתק מן הפוליסה.  לאור העובדה כי האתר עושה שימוש באמצעות רשת האינטרנט. יתכן כי יחולו שינויים ועיכובים בזמני קבלת המוצר.

יובהר כי בחלק ממוצרי הביטוח, כיסויים ו/או הנחות , הגדרות ותיאורים אחרים שתמצא באתר הינם מיועדים למטרת מידע בלבד. אלו אינם מחליפים ו/או משנים את ההגדרות והתחייבויות אשר כלולים בחוזי הביטוח  ו/או הפוליסות ו/או ההצהרות עליהם אתה חותם במסגרת יצירת הפוליסה.

אם נפלה טעות וככל שקיימת סתירה בין הנתונים והמידע המופיעים באתר האינטרנט, יחולו הוראות וההצהרות ע"פ הפוליסה הרלוונטית לביטוח שנבחר.

לא תיהנה לך כל טענות כלפי האתר . האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהזמנה שלא הושלמה או עיכוב במשלוח מכל סיבה שהיא

האתר אינו נוטל על עצמו כל אחריות לתוצאות של טעות מכוונת או בלתי מכוונת, השמטה, אי דיוק, חוסר השלמות או חוסר-מידתיות בשירות או בקשר לשירות. האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי כל אדם אחר בגין נזקים, פציעות, נזקים, עלויות, הוצאות או תביעות שנגרמו, הנובעות או הקשורות בין היתר אך לא רק וביניהם (א) מעשים, מחדלים, התרחשויות או תלויות מעבר לשליטתה; ב. רשלנות, רשלנות חמורה, פרשנות, וכיוצב'

 

 1. הגבלת אחריות והצגת תכנים באתר

 

האתר מציג מוצרים שונים למכירה. עם זאת  יתכנו מקרים בהם לא ניתן לעבד את ההזמנה מסיבות שונות. האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב או לבטל כל הזמנה מכל סיבה שהיא בכל זמן נתון. ייתכן שתתבקש לספק אימותים נוספים או מידע, כולל אך לא מוגבל למספר הטלפון ולכתובת, לפני שהאתר יאשר את ההזמנה. יצוין כי חל איסור על שימוש באתר לבצע הזמנות בכמות גדולה לצורך שימוש מסחרי. טעויות עשויות להתרחש, כגון מקרים שבהם קיים חוסר זמני או קבוע  במוצרים , מחיר של פריט אינו מוצג כראוי באתר האינטרנט. לפיכך, האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב או לבטל כל הזמנה או קנייה. במקרה של חוסר בפריט כלשהו, עשוי האתר  לפי שיקול דעתו, ליצור אתך קשר או להורות על ביטול ההזמנה או הקנייה ולהשיב לך את כספך ע"פ מדיניות הביטולים. לאתר הזכות לסרב או לבטל הזמנות כאמור, בין אם ההזמנה אושרה ואף אם כרטיס האשראי שלך יחויב. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך או כנגד התכנים המופיעים באתר. בכל מקרה, וככל שניתן יהיה לייחס אחריות לאתר, תהא אחריותו מוגבלת לנזק ישיר ומידי אשר לא ייעלה על סכום הזמנתך.

 

 1. שינויים באתר

ידוע לך כי האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת וללא הודעה מראש לרבות תיקון או שינוי של דף זה או פרסום קובץ של תנאים ותקנות באתר ו/או לגרוע  ו/או להוסיף תכנים מסוג כלשהו באתר לרבות מוצרים ו/או תכנים ויזואליים כפי שיימצאו לנכון ובכל מועד בו שימצא לנכון לעשות זאת כל פי שיקול דעתו הבלעדי. בנוסף, ייתכן כי תתבקש לספק אימותים נוספים או מידע נוסף לפני שהאתר יקבל את הזמנתך בנוסף ידוע לך כי האתר עשוי לשדרג את השירותים שהוא מספק. האתר רשאי גם לשנות מעת לעת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי את השירותים שבו כדי לעמוד בשינויי חקיקה ככל שיהיה צורך. לאור האמור, יובהר כי המשך שימושך באתר לאחר פרסום התיקונים מהווה את הסכמתך המפורשת לתנאים אלה כפי ששונו ואתה מסכים ומתחייב לתנאים אלו. לכן בקר בדף זה באופן קבוע כדי לעיין בתקנון ובתנאיו.

 

 1. הפרעות, ניתוקים, גרסאות ושלמות המידע.

האתר שואף לספק מידע מדויק, עם זאת ידוע לך כי האתר איננו יכול להבטיח כי המידע והתכנים הכלולים באתר יהיו תמיד מדויקים ו/או שלמים ו/או מלאים. האתר לא יהא אחראי בכל מקרה של שימוש או הסתמכות כלשהם על המידע ו/ או על התוכן שמופיעים בו.  אתה אחראי באופן בלעדי על כך שהמחשב או מערכות המחשב שלך מתאימים לשימוש באתר ומוגנים כראוי. יצוין כי אין באפשרות האתר להבטיח שהאתר והפעולות שבו תהינה ללא הפרעות, שיבושים, שגיאות או נקי מתוכנות מזיקות ווירוסים.  ככל שמופיעים או שיופיעו באתר קישורים לאתרים חיצוניים, אין הדבר מהווה ערובה כי מדובר באתרים בטוחים או אמינים. ידוע לך כי האתר, אינו שולט או תומך באתרים אלו, ועל כן יכולים אלו להיות בחלקם אתרים המכילים חומרים בלתי מדויקים ו/או תכנים מזיקים, ומשכך ביקורך באתרים אלו, ייעשה על אחריותך בלבד ולא תיהנה כל טענות ו/או דרישות מהאתר.  לאתר אין כל אחריות לכל מידע שתספק או להגנה על פרטיותך בעיקר באתרים אלו. זאת ועוד, האתר אינו ולא יהיה אחראי כלפיך וכלפי כל משתמש כלשהו בגין כל אובדן או נזק כלשהו בין ישיר ובין עקיף הנובע כתוצאה מפעילות בלתי חוקית של אחרים, לרבות אך לא רק:  עקב שימוש לרעה במידע אישי שלך, אי יכולת להשתמש באתר או לבצע הזמנת מוצרים, שימוש או הסתמכות על כל תוכן המוצג באתר.

 

אתה מסכים ומאשר בזאת, כי באם יחסום האתר את גישתך אליו, בין היתר עקב אי עמידה בתנאי התקנון, ייתכן כי תמנע ממך הגישה לשירותים נוספים באתר, לרבות כל קובץ או תוכן אשר מצויים בו, ולא תיהנה לך כל טענות כלפי האתר.

 

 1. שימושים אסורים באתר

אתה מסכים ומצהיר בזאת כי תעשה שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד וחל איסור מוחלט על ביצוע פעולות שונות וביניהן:  א. הפרה של כל חוק או תקנה בין מקומיים ובין בינלאומיים ב.  פרסום תוכן שאינו חוקי, ובין היתר כזה המאיים, משמיץ, מעורר שנאה, מטריד, פוגע, עוקב, מביך כל אדם או ישות משפטית כפי שנקבע על ידי האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי או על פי או החוקים והתקנות החלים בישראל.  ג. איסוף מידע אחר על אחרים, כולל כתובות דואר אלקטרוני, ללא הסכמתם ד. משלוח או העלאה של חומר המכיל וירוסים או כל תוכנה מזיקה אחרת שנועדו להשפיע לרעה על פעולת האתר, מחשב או חומרה לרבות מחיקה ושינוי של חומר או מידע שפורסם על ידי האתר ג. גישה ללא סמכות, הפרעה, שינוי, פגיעה או שיבוש של האתר או כל חלק ממנו, לרבות במקום בו מאוחסן האתר. ד. התחזות לאדם כלשהו. ה. פרסום תוכן המפר זכויות קניין רוחני, זכויות לפרטיות, זכויות פרסום, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של צד כלשהו ו . פרסום כל דבר שעשוי להיות "דואר זבל" (ספאם)  כולל אך לא מוגבל לכל שליחה של דואר אלקטרוני, וכפי שנקבע על ידי האתר ע"פ שיקול דעתו הבלעדי . ז. מתן אפשרות לאחרים לעשות שימוש בזיהוי שלך לצורך פרסום הערות ח. להשתמש בכל רובוט, עכביש או בכל אמצעי אחר כדי לגשת לאתר לכל מטרה שהיא לרבות העתקה של כל חומר המצוי באתר.

לאתר לא תהא כל אחריות שהיא בנוגע למעשיך כמצוין לעיל, ואתה תהא האחראי הבלעדי לכל ההשלכות אשר ינבעו כתוצאה מפרסומיך ו/או פעולותיך.

 

 1. זכויות קניין רוחני

כל התוכן שבאתר מוגן בזכויות יוצרים מכוח חוקים ואמנות בינלאומיות, בין אם נרשם ובין אם לאו. משכך כל חומר ומידע שבו ושייכים לאתר או שנעשה בהם שימוש ע"י הרשאות שניתנו לו מוגנים בזכויות יוצרים כאמור.  משכך, כל תוכן, טקסט, מידע , עיצוב, גרפיקה, תמונות, וידאו, מוסיקה, אך לרבות אופן הצגתם, וכל חומר אחר המוצג באתר שייכים לאתר או לצדדים שלישיים ומהווים את קניינם הרוחני. אינך רשאי להשתמש, להעתיק, לפרסם מחדש, להעלות, לשדר, לחקות להפיץ או לשנות את הסימנים המסחריים של האתר ותכניו בכל דרך שהיא, ללא אישור בראש ובכתב מאת האתר. האתר ינקוט בהליכים משפטיים בגין שימוש בלתי מורשה ו/או על מנת לשמור על זכויות קניינו הרוחני.

אם אתה סבור כי השימוש באתר מפר את זכויותיך בכל דרך שהיא, אנא הודיענו במשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת המייל kaddar@kaddar.com

 1. השעיה וסיום

האתר יקבע, לפי שיקול דעתו הבלעדית, אם חלה הפרה של תנאי התקנון על ידך בעת שימושך באתר. במידה והתרחשה הפרה כלשהי, עשוי האתר מבלי למסור לך הודעה או אזהרה על כך, לנקוט כל פעולה כפי שנראה לו, כולל אך לא רק, וביניהן: השעיה מידית, זמנית או קבועה של זכותך להשתמש באתר ונקיטת הליכים משפטיים כנגדך להחזר כל ההוצאות הנובעות מההפרה.

 

 1. גילוי וחשיפת מידע:

האתר שומר לעצמו את הזכות לדווח לגורמי אכיפת החוק על כל פעילות בו עולה חשד להפרה של חוקים, דינים או תקנות  וזאת כדי להגן על האתר או עליך ועל יתר המשתמשים, או כדי להבטיח את שלמות ותפעול האתר ומערכותיו.   

אם ייקבע ע"י בימ"ש מוסמך, כי תנאי מתנאים אלו, הינו בלתי חוקי או בלתי אכיף, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לגרוע מתוקפן של יתר הוראות והתנאים אשר יישארו בתוקפן ולא יהיה בכך כל ויתור ו/או פגיעה בהוראות אחרות בתקנון זה.

 

 1. שיפוי

 

הנך מסכים לשפות, להגן ולפצות את האתר בעקבות תביעות שתוגשנה נגדו בגין נזקיו בין בפועל ובין תוצאתיים, לרבות עלויות, הפסדים והוצאות (לרבות שכ"ט סביר) שהיה על האתר להוציא, וזאת בגין שימוש לא מורשה שלך בשירותי האתר או הפרה כלשהי מצדך של התנאים וההגבלות של תקנון זה, לרבות הפרת זכויות של צד ג'.  

 

 1. כללי

תקנון זה, מאפשר לך להשתמש באתר לשימושך האישי בלבד ולא לשימוש מסחרי כלשהו. האתר לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לכל אובדן או נזק כלשהם בין באופן ישיר ובין באופן עקיף שייגרמו לך כתוצאה משימוש באתר או בכל תוכן, פרסום, הצגה כלשהם המופיעים באתר ואף אם נשלחו באמצעות דואר אלקטרוני, או בכל דרך אחרת ע"י האתר.

 

 1. סמכות שיפוטית ודין החל

 

תקנון זה ותנאיו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך, מחלוקת או טענה המתייחסים לתקנון זה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בישראל, במחוז ת"א והמרכז. אם סעיף או תנאי כלשהו בתקנון זה יידחה ע"י בימ"ש כבלתי חוקי, או בלתי ניתן ליישום ולאכיפה , לא ישפיע הדבר על תוקפם של יתר הסעיפים שבתקנון זה אשר ימשיכו לחול ולעמוד בתוקפם.

 

 1. יצירת קשר

 

ככל שיש לך שאלות או תגובות אתה מוזמן לפנות אלינו לכתובת המייל kaddar@kaddar.com או באמצעות הטלפון שמספרו 03-69350950 בין השעות 09:00-17:00